Szent András apostol
2023. nov. 30., internet

Névnapját november 30-án ünnepeljük. A monda szerint András apostolt ilyen keresztre feszítették. Az Andráskereszt (Crux decussata), ferdén összerótt gerendákból álló X formájú kereszt.

Eredetileg 45 fokos szögben elforgatott görög kereszt. Ha természetes fatörzsekből van, akkor burgundi keresztnek is nevezik. Az építészetben a favázas falakban két szárfa közé X alakban keresztbefektetett és egymáson átlapolt két dúc. Az andráskeresztek a favázas falak hosszirányban való eltolódását vannak hivatva megakadályozni.

 

Az újszövetségi apokrif iratok, különösen az András Cselekedetei sok részletet közölnek az apostol életéből. Az apostolok szétválása után András Kisázsia tartományban a Fekete-tengertől délre fekvő vidéken Thrákiátban és Görögországben hirdette az evangéliumot, míg végül Achaiában Aegeas prokonzul elé állították. A helytartó megkérdezte tőle:

"Te vagy az az András, aki lerontod a bálványok templomát, és az embereket abba a babonás szektába csábítod, amelynek kiirtására a római császárok parancsot adtak?"

András így válaszolt:

 "A római császárok még nem ismerték föl, hogy Isten Fia minden ember üdvösségéért jött el."

Aegeas kifakadt:

 "Csodálkozom rajta, hogy értelmes ember létedre hogyan tudsz olyan valakit követni, akiről magad mondod, hogy keresztre feszítették."

Erre András elmagyarázta, hogy Jézus kereszthalála misztérium, és hajlandónak mutatta magát arra, hogy e misztériumról többet is elmondjon, ha a helytartó hallani akarja.

Aegeas így felelt erre:

"Én türelemmel meghallgatlak, de ha te utána nem teszed meg engedelmesen, amit mondok neked, magad is megtapasztalhatod a kereszt misztériumát!"

András egy nagy beszédben föltárta a kereszt által történt megváltást. A helytartó egyre türelmetlenebbül hallgatta. Végezetül börtönbe küldte, hogy András rájöjjön: teljesen értelmetlen dolog önként a kereszthalált vállalni és kitenni magát a legszörnyűbb kínoknak. Amikor a legválogatottabb kínzások sem törték meg, parancsot adott, hogy feszítsék keresztre. Amikor András megpillantotta a számára készített keresztet, hangosan fölkiáltott:

"Üdvözlégy, szeretett kereszt! Te szépséget és ragyogást nyertél az Úr tagjaitól. Mert mielőtt az Úr fölszállt volna reád, a föld rémülete voltál, most azonban rajtad keresztül az én Uramhoz megyek!" Miután megfeszítették, két napig függött András a fán, s a legenda szerint ő maga tartotta vissza az embereket attól, hogy levegyék. A harmadik napon véget értek kínjai. Halála pillanatában csodálatos fény ragyogta körül, és Krisztus hűséges vértanúja látta, hogy dicsőségében jön el érte az Úr.

https://www.szentkeresztplebania.hu/Szent_Andras_apostol_legendai.html

András napja az advent közeledtét jelzi, a hozzá legközelebb eső első vasárnap advent első vasárnapja.

Hajdanán szerelmi varázslásokat is tartottak ilyenkor a lányok és asszonyok, gombócba rejtett papírból olvasták ki leendő párjuk nevét, vagy ólomöntéssel próbálták megfejteni, mit hoz a jövendő.