Nyári munkavállalás - feltételek, lehetőségek
2012. júl. 9., Külső források felhasználásával dr. Klujber Valéria

A tanulás mellett sokan vállalnak, vagy vállalnának nyári munkát. Ennek feltételeiről olvashattok.Ha szerződést írtok alá, akkor először figyelmesen olvassátok el!

A Munka törvénykönyve szerint munkavállalóként a 16. életévét betöltött személy létesíthet munkaviszonyt. A gyámhatóság engedélye alapján egyes kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható. Az iskolai szünet időtartama alatt viszont azok a 15. életévüket betöltött tanulók is dolgozhatnak, akik általános iskolában, szakiskolában vagy középiskolában nappali rendszerű képzésben tanulnak.

A munkavégzés bármely formájához szükséges, hogy rendelkezz adóazonosító jellel. Az adókártya igényléséhez a 12T34-es nyomtatványt kell kitölteni és eljuttatni az adóhatósághoz. A nyomtatvány beszerezhető az ügyfélszolgálatokon vagy letölthető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) is. A kártya igénylése ingyenes.

Milyen formában alkalmazhatnak?

1. munkaviszonyban
2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl. megbízási szerződéssel);
3. egyszerűsített foglalkoztatás keretében, háztartási alkalmazottként (például babysitter).

Több, kizárólag a diákok munkavállalásához kötődő foglalkoztatási forma is létezik: az iskolaszövetkezetben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tag munkavégzése, tanulószerződés, a hallgatói szerződés és az együttműködési megállapodás alapján történő munkavégzés.

Ad 1. A foglalkoztatás legjellemzőbb esete, amikor a tanuló munkaszerződés alapján munkaviszony keretében végez munkát. A személyi jövedelemadóról szóló törvény nem különbözteti meg a diákok munkavállalását, ezért adózási szempontból a diákok munkaviszonyból származó jövedelme ugyanúgy bérjövedelemnek tekintendő, mint bármely más munkavállaló esetében. A bérjövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, amellyel szemben költség nem számolható el.

A munkáltató az általános szabályok szerint köteles levonni és megfizetni a személyi jövedelemadó-előleget. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek 2 millió 424 ezer forintot meghaladó részét adóalap-kiegészítés terheli (szuperbruttósítás). Amennyiben a tanuló összes összevonás alá eső jövedelme ezt az értékhatárt meghaladja, akkor célszerű a munkáltató részére nyilatkozni arról írásban, hogy a bér egészére kéri az adóalap-kiegészítést (az adóalap-kiegészítés a jövedelem 27 százaléka). Diákok esetén ilyen nyilatkozattételre csak ritkán kerülhet sor, hiszen jellemző jövedelmük az ösztöndíj, az pedig adómentes jövedelem, amit bevallani sem kell. Az összevont adóalap után 16 százalék adót kell fizetni.

Fontos tudni, hogy a közép-, illetve felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók egészségügyi szolgáltatásra jogosultak. A munkaviszony keretében foglalkoztatott tanuló - más munkaviszonyban álló személyhez hasonlóan - azonban a társadalombiztosításról szóló törvény szerint is biztosítottá válik, és a már említett természetbeni egészségbiztosítási ellátáson túl a társadalombiztosítás valamennyi ellátására, ennek részeként pénzbeli ellátásokra - így például táppénzre, nyugdíjra - is jogosultságot szerez.

A tanulónak juttatott járulékalapot képező jövedelem után ezért a tanuló 8,5 százalékos mértékű egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot, továbbá 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. Ezeket a járulékokat nem a tanulónak, hallgatónak kell megállapítania és befizetnie, azt tőle a munkáltatója vonja le és gondosodik annak az adóhatóság felé történő befizetésről, bevallásáról is (a tanulónak ezzel kapcsolatban kötelezettsége nincs).

Ad 2. A munkavégzés másik tipikus esete a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban végzett diákmunka.
Ide tartozik, ha a tanulóval megbízási szerződést kötnek. A megbízási szerződés alapján kapott díjazás önálló tevékenységből származó jövedelemként lesz adóköteles. A munkaviszonyból származó jövedelemmel ellentétben az önálló tevékenységből származó bevétellel szemben széles körű költségelszámolás lehetséges. Ennek kétféle módja van: a tételes-, illetve a bizonylat nélküli költségelszámolás.
Tételes költségelszámolás esetén a tanulónak valamennyi, a tevékenységével kapcsolatosan felmerült, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 3. számú mellékletének rendelkezései szerint elismert költségét számlával kell igazolnia. A másik módszer a 10 százalékos költséghányad alkalmazása, melynek érvényesítéséhez nincs szükség számlákra. Ilyenkor a bevétel 90 százaléka minősül jövedelemnek. Jellemzően a nyári szünetben folytatott tevékenységek jelentős költségeket nem keletkeztetnek a diákoknál, így leginkább a 10 százalék költséghányad alkalmazása célszerű az adóalap számítása során.
Az önálló tevékenység ellenértékének (megbízási díjnak) kifizetésekor a diák nyilatkozhat a 10 százalékos költséghányad vagy a tételes költségelszámolás alkalmazásáról. Ellenkező esetben a kifizető automatikusan a 10 százalékos költséghányad figyelembe vételével állapítja meg az adóelőleget. Az adó alapját - munkaviszonyból származó jövedelemhez hasonlóan - a jövedelem után kell megállapítani. Az adó mértéke ebben az esetben is 16 százalék.
A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (például megbízási jogviszony) keretében foglalkoztatott diákok a munkaviszonytól eltérően nem lesznek automatikusan biztosítottak. Ilyenkor a biztosítottá válás törvényben előírt feltétele, hogy a foglalkoztatott diák havi díjazása elérje a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 30 százalékát, illetve naptári napokra nézve annak 30-ad részét. Jelenleg a minimálbér összege 93 000 forint, melynek 30 százaléka 27 900 forint.
Ha a biztosítási jogviszony létrejön, a tanuló 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot, valamint összesen 7 százalék egészségbiztosítási járulékot fizet. A járulékokat ebben az esetben is a foglalkoztató vonja le és vallja be az adóhatóság felé. A foglalkoztató a tanuló számára a levont járulékokról minden esetben igazolást köteles kiadni.Abban az esetben, ha a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott diák havi díjazása nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegének 30 százalékát, biztosítási jogviszony nem jön létre. A tanulótól ilyen esetben nem von le a megbízó egyéni járulékot.

Ad 3. A diákmunka egyszerűsített foglalkoztatás keretében is végezhető, a tanulókat érintően az erről szóló törvény nem tartalmaz különleges előírásokat. Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára.Alkalmi munkának minősül a munkáltató és a munkavállaló között az összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony. Ezekben az esetekben a foglalkoztatással kapcsolatos közterhet a munkáltató fizeti, a munkavállaló diákot nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség nem terheli.
Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka ellenértéke az Szja törvény rendelkezése szerint munkaviszonyból származó, ezen belül bérjövedelemnek minősül. A munkavállalónak az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelméről csak akkor kell az adóévet követő év május 20-ig elkészítenie a személyi jövedelemadó bevallását, ha külföldi személy, vagy ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adott évben meghaladja a 840 ezer forintot, illetve ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett egyéb, adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. Ha a nyári kereseteden túl csak ösztöndíjad van, akkor nem kell bevallást benyújtatnod.Az iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja nem minősül biztosítottnak, ezért az iskolaszövetkezet tagjaként végzett munkával összefüggésben a tanulónak járulékfizetési kötelezettsége nincs.

A kifizetések igazolása
A munkáltatónak, kifizetőnek a kifizetéskor igazolást kell adniuk a kifizetett összegről, a levont személyi jövedelemadó előlegről, az egyéni járulékokról. Adóévi összesített igazolást is kell kapnia az előzőkről az adóévet követő év január 31-éig.

Mi a helyzet a háztartási munkavégzéssel?
Háztartási munkának minősülnek a kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.Amennyiben a tanuló, hallgató háztartási alkalmazottként ilyen munkát végez, akkor nem lesz biztosított, és az e tevékenységéért kapott jövedelme után adó- és járulékfizetés nem terheli. Adózással kapcsolatos kötelezettség csak a munkáltatónál jelentkezik. Ha a háztartási alkalmazott kéri, a munkáltató köteles a kifizetett munkabérről igazolást adni.

Segítség nyári munka találásához:
MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalákozási Hálózat IX. ker. Bp. Lónyai u. 34. telefon: 217-0233, 217-6424 www.melodiak.net, www.universitas.net Ügyfélfogadás: hétfő-péntek 8.00 - 16.30 óra
Fürge Diák Iskolaszövetkezet 1024 Bp., Margit krt. 56. telefon: 316-4566, 212-7444 Ügyfélfogadási idő: hétfő-péntek 8.00 - 16.00 óra
Universitas Diákszövetkezeti Csoport 1092 Bp., Kinizsi u. 9. telefon: 217-0227, 217-6426 Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 8.30 - 16.30 óra és péntek 8.30 - 15.00 óra
Student Diákszövetkezet 1092 Bp., Köztelek u. 8. telefon: 217-7060, 06-80-217-706 (zöld szám) Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 8.00 - 17.00 óra és péntek 8.00 - 16.00 óra
Mind-Diák Szövetkezet 1075 Bp., Holló u. 1. telefon: 322-4601, 267-8684 1072 Bp., Dob u. 20. telefon: 342-2808
Diákmunka Stúdió 1144 Bp., Dózsa György 1-3. telefon: 251-1222/1132/1179 Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 9.00 - 20.00 óra és péntek 9.00 - 18.00 óra
Jobb Személyzeti Tanácsadó Bt., 1092 Bp., Bakáts tér 4. III/24. telefon: 216-5435, 218-6399
PULZUS Iskolai Szövetkezet 1024 Bp., Margit krt. 64/a. telefon: 202-0005, 202-0087
Kapocs Nyári Diákszolgálat 1146 Bp., Zichy M. u. 14. telefon: 251-7266/132
Au Pair és Baby Sitter Nemzetközi Diákközvetítő Ügynökség 1132 Bp., Kádár u. 6. telefon:
269-1193
Sulicoop Iskolaszövetkezet, 1156 Bp., Nádastó park 3. telefon: 272-0725
JOBB-KEZEK Diákszövetkezet 1052 Bp. Piarista köz 1. telefon: 33-2271, 266-9100/5555 Ügyfélfogadási idő: hétfő-péntek 9.00 - 17.00 óra